Комунальний заклад "Гімназія № 34" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                Затверджено:

                                                                                                                 на загальних  зборах  колективу

                                                                                                                 30.08.2023 р. Протокол №1

 

І.    ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

     1. Відповідно  до Конституції України громадяни України мають  право на працю,  тобто на одержання гарантованої роботи з  оплатою  праці відповідно   до   її   кількості   та   якості  і  не  нижче  встановленого державою мінімального розміру,  включаючи  право  на  вибір професії,  роду  занять  і  роботи відповідно до покликання,  здібностей, професійної  підготовки,  освіти  та   з   урахуванням  суспільних потреб.

     У  закладі  трудова  дисципліна  ґрунтується   на  свідомому виконанні  працівниками  своїх  трудових  обов'язків і є  необхідною умовою  організації  ефективної  праці  і   навчального  процесу.

     Трудова дисципліна  забезпечується  методами  переконання  та  заохочення до    сумлінної   праці.   До   порушників   дисципліни  застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

     2. Метою цих Правил є визначення обов'язків  педагогічних  та  інших працівників   закладу,  передбачених  нормами,  які  встановлюють внутрішній   розпорядок   в   закладі освіти.  .

     3. Усі   питання,   пов'язані   із    застосуванням    правил  внутрішнього розпорядку, розв'язує директор закладу освіти в межах  наданих  йому  повноважень,  а  у  випадках,  передбачених  діючим  законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за  погодженням з профспілковим комітетом. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

     4. Громадяни України  вільно  обирають  види  діяльності,  не  заборонені законодавством,   а   також   професію,   місце  роботи  відповідно до своїх здібностей.

     Працівники закладу  приймаються на роботу  за трудовими договорами,  контрактами  або  на  конкурсній  основі  відповідно до чинного законодавства.

     5. При прийнятті на  роботу  зобов'язаний    зажадати    від    особи,   що  працевлаштовується: пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи  професійну підготовку. Військовослужбовці,  звільнені із Збройних  Сил  України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України,  Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб  України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до  законодавства   України,   та   військовослужбовці,  звільнені  із  Збройних  Сил  колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць  СНД, пред'являють військовий квиток;

     Особи, які влаштовуються на роботу,  що  вимагає  спеціальних  знань, зобов'язані  подати  відповідні  документи  про  освіту  чи  професійну підготовку (диплом,  атестат,  посвідчення), копії яких  завіряються керівником  закладу  освіти  і  залишаються в особовій  справі працівника.

     Особи, які приймаються на роботу  в    заклад загальної середньої  освіти,  зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань  для роботи в дитячій установі.

     При укладанні трудового договору забороняється  вимагати  від  осіб, які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їх партійну та  національну приналежність,  походження та документи,  подання яких  не передбачено законодавством.

     6. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно  до  вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та  звільнення педагогічних  працівників  закладів  освіти,  що  є   у  загальнодержавній власності,   затвердженого   наказом   Міносвіти  України від 5 серпня 1993 року N 293.

     7. Працівники  закладу  можуть працювати за  сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

     8. Директор закладу в межах наданих йому повноважень призначає на посаду  та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки. Прийняття на роботу оформляється наказом  директора, копія якого видається на вимогу працівника і на вимогу працівника вноситься запис до трудової книжки, яка зберігається у працівника.

     9. На осіб, які працюють вперше понад п'ять днів, оформлюється  трудова  книжка. Облік трудової діяльності працівника ведеться в електронному вигляді.

     10. Приймаючи  працівника або переводячи його в установленому  порядку на  іншу  роботу,  директор зобов'язаний:

     а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та  істотні  умови праці,  наявність на робочому місті,  де він буде працювати,  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та  можливі наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його права на пільги і  компенсації за  роботу  в  таких  умовах  відповідно  до   чинного  законодавства і колективного договору;

     б) ознайомити  працівника з правилами внутрішнього розпорядку  та колективним договором;

     в) ознайомити з вимогами чинного законодавства про запобігання та протидію корупції;

     г) визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його  необхідними для роботи засобами;

     є) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої  санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

     ж) ознайомити працівника з Кодексом етичної поведінки працівника закладу. (Ознайомлення проводити в письмовій формі). 

     11. Припинення трудового договору   може  мати  місце  лише  на  підставах, передбачених   чинним   законодавством,   або  за умовами,  передбаченими в контракті.

     12. Розірвання трудового договору з ініціативи  директора допускається у випадках,  передбачених  чинним законодавством та умовами контракту.

     Звільнення педагогічних  працівників у зв'язку із скороченням  обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

     Звільнення педагогічних     працівників    за    результатами  атестації, а  також  у   випадках   ліквідації   закладу   освіти,  скорочення кількості   або   штату   працівників   здійснюється  у  відповідності з чинним законодавством.

     13. Припинення   трудового договору оформлюється наказом директора, копія видається працівнику

     14. Директор  зобов'язаний в  день  звільнення   видати   працівникові  копію наказу. На вимогу працівника запис вноситься до трудової книжки і   провести   з   ним  розрахунок  у  відповідності з  чинним   законодавством.   Записи   про   причини  звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з  формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний  пункт, статтю  закону.  Днем  звільнення  вважається останній день  роботи. 

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

     15. Педагогічні працівники мають право на:

  • захист професійної честі, гідності;
  • захист прав, як викривача;
  • вільний вибір форм,  методів,  засобів навчання,  виявлення  педагогічної ініціативи;
  • індивідуальну педагогічну діяльність;
  • участь у громадському самоврядуванні;
  • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
  • пільгове  забезпечення  житлом  у  порядку,   встановленому  законодавством;
  • одержання натуральної  оплати  у  сільській  місцевості  на  рівні працівників сільського господарства;
  • підвищення  кваліфікації,  перепідготовку,  вільний   вибір  змісту, програм,   форм  навчання,  організацій  та  установ,  які  здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

     16. Працівники закладу освіти зобов'язані:

     а) працювати сумлінно,  виконувати навчальний  режим,  вимоги  статуту   закладу   освіти   і  правила  внутрішнього  розпорядку,  дотримуватись дисципліни праці;

     б) дотримуватись Кодексу етичної поведінки;

     в) дотримуватись чинного законодавства щодо протидії та запобігання корупції;

     г) виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничої санітарії,    протипожежної    безпеки,     передбачені  відповідними правилами та інструкціями;

     д) берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні  посібники тощо,  виховувати  у  дітей  дошкільного віку,  учнів та  студентів  бережливе  ставлення   до   майна   навчально-виховного  закладу.

     е) в установлені строки повинні проходити  медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

     17. Педагогічні  працівники   закладу повинні:

     а) забезпечувати умови  для  засвоєння  здобувачами освіти  навчальних  програм   на  рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти розвиткові здібностей  учнів;

     б) настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати  повагу до    принципів    загальнолюдської     моралі:     правди,  справедливості, відданості,   патріотизму,   гуманізму,   доброти,  стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

     в) виховувати       повагу       до      батьків,      жінки,  культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України,  країни походження,  державного і соціального устрою,  цивілізації,  відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього  середовища;

     г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру,  злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними  групами;

     д) додержувати педагогічної етики,  моралі, поважати гідність  дитини, учня;

    е) захищати  дітей,  молодь  від будь-яких форм фізичного або  психічного насильства, невідкладно інформувати класного керівника, адміністрацію та директора про випадки насилля в сім’ї, конфліктів та булінгу серед здобувачів освіти;

     ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  педагогічну  майстерність і загальну культуру;

    з) проводити роботу з профілактики  шкідливих звичок серед здобувачів освіти.

     18. Коло  обов'язків (робіт),  що їх виконує кожний працівник  за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається  посадовими інструкціями     і    положенням,    затвердженими    в  установленому порядку    кваліфікаційними    довідниками     посад  службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій  робітників, положеннями  і   правилами   внутрішнього   розпорядку  відповідного закладу освіти та умовами контракту,  де ці обов'язки  конкретизуються. 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

     19. Директор закладу  зобов'язаний:

     а) забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови  для проведення  освітнього  процесу  на  рівні  державних  стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та  інших працівників    закладу    освіти    відповідно   до   їхньої  спеціальності чи кваліфікації;

     б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно  доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними  засобами роботи;

     в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в  практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших  працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

     г) організовувати     підготовку     необхідної     кількості  педагогічних  кадрів, їх  атестацію,  правове  і професійне навчання як у своєму  навчальному закладі,  так і відповідно до угод в інших  навчальних  закладах;

     д) укладати  і  розривати  угоди,  педагогічними працівниками відповідно до  чинного законодавства,  Закону України "Про освіту" та  Положення   про   порядок   наймання   і  звільнення  педагогічних  працівників закладу освіти,  що є у  загальнодержавній  власності,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України від 5 серпня  1993 року N 293;

     е) доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці  навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в  наступному навчальному році;

     є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам  у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам закладу  освіти відповідно до графіка відпусток;

     ж) забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії,  належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові  та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками  трудових обов'язків;

     з) дотримуватись     чинного      законодавства,      активно  використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління,  зміцнення  договірної та трудової дисципліни;

     і) створити  умови для безумовного виконання законодавства щодо запобігання та виявлення корупції у закладі;

    й) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись  до повсякденних  потреб  працівників  закладу  та  учнів,   забезпечувати   надання   їм  установлених пільг і привілеїв;

     к) організувати харчування  учнів і працівників закладу;

     л) своєчасно   подавати   центральним    органам    державної  виконавчої   влади   встановлену   статистичну   і   бухгалтерську  звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан  гімназії;

     м) забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення,  освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для  зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців,  учнів,   студентів,   курсантів,  слухачів,  стажистів,  клінічних  ординаторів, аспірантів, докторантів. 

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

     20. Для  працівників  закладу установлюється   п'ятиденний   робочий  тиждень  з двома вихідними днями – субота та неділя.  При п'ятиденному робочому тижні  тривалість  щоденної   роботи   (зміни)   визначається   правилами  внутрішнього  розпорядку  або графіками змінності, які затверджує  директор закладу за погодженням з  профспілковим  комітетом  закладу з додержання тривалості робочого тижня.

     П'ятиденний або  шестиденний  робочий  тиждень встановлюється  директором  спільно  з  профспілковим  комітетом з   урахуванням   специфіки   роботи,   думки  трудового  колективу і за погодженням  місцевими органами виконавчої влади.

     В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу  повинні вести      всі      види      освітньої роботи  відповідно  до  посади,  навчального  плану і плану науково-дослідної роботи.

     За погодженням  з  профспілковим  комітетом для працівників може встановлюватись  такий час  початку і закінчення роботи.

№ з/п

Посада

Тривалість роботи (кількість годин на тиждень)

Початок робочого дня,

 год.

Обідня перерва,

хв.

 

Кінець робочого дня,

 год.

Примітки

1

Директор

40

08.00

30

16.30

 

2

Заступники директора

40

08.00

30

16.30

 

3

Вчителі

Згідно навантаження

за 15 хв. до 1-ого уроку за розкладом

-

-

Згідно розкладу уроків

4

Асистенти вчителя

25

8.00

-

13.00

 

5

Керівники гуртків

18

за 15 хв. до 1-ого уроку за розкладом

-

-

Згідно розкладу

6

Соціальний педагог

40

08.00

30

16.30

 

7

Практичний психолог

40

08.00

30

16.30

 

8

Сестра медична

38.5

08.00

30

16.12

 

9

Кухар

40

06.00

11.00-12.00

15.00

 

10

Кухонний робітник

40

06.00

11.00-12.00

15.00

 

11

Лаборант

40

08.00

30

16.30

 

12

Прибиральники службових приміщень

 

40

 

07.30

 

30

 

15.00

 

13

Робітники по обслуговуванню

40

08.00

30

16.30

 

14

Двірник

40

06.00

30

14.30

 

14

Сторожа

40

15.30

30

07.30

 За графіком

 

     21. При відсутності педагога або  іншого  працівника  закладу  директор  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його  заміни іншим педагогом чи працівником.

     22. Надурочна  робота  та робота у вихідні та святкові дні не  допускається.

     Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них  вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках,   передбачених  законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або  уповноваженого  ним  органу  (керівника)  закладу  освіти  дозволу  профспілкового    комітету.    Робота   у   вихідний   день   може  компенсуватися  за  погодженням   сторін   наданням   іншого   дня  відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

     Працівникам допускається  за  погодженням  з  профспілковим  комітетом  закладу запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб  тривалість  робочого  часу  за  обліковий  період  не перевищувала  нормального числа робочих годин (сторожі).

     Працівники цієї    категорії    залучаються   до   роботи   в  загально-встановлені вихідні та святкові дні.  Цей час включається  в місячну норму робочого часу.  Вихідні дні передбачаються для них  графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку  в  розмірі  одинарної  годинної  або  денної ставки понад місячний  оклад (ставку).  На бажання працівника,  який працює  в  святковий  день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

     23. Директор  закладу  залучає педагогічних  працівників  до чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його тривалість  затверджує директор  закладу   за   погодженням   з   педагогічним  колективом і профспілковим комітетом.

     Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні  вагітних жінок  і  матерів,  які  мають  дітей віком до 3-х років.  Жінки, які мають дітей-інвалідів або  дітей  віком  від  трьох  до  чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і  святкові дні без їх згоди.

     24. Під час канікул,  що не збігаються з черговою відпусткою,  директор закладу  залучає  педагогічних   працівників   до  педагогічної та організаційної   роботи  в  межах  часу,  що  не  перевищує їх навчального навантаження до початку канікул та  визначає, як будуть відпрацьовувати (або за розкладом уроків, або розділити години навантаження пропорційно на 5 днів).

     25. Робота     органів    самоврядування    закладу    освіти  регламентується Положеннями   про   відповідні   заклади   освіти,  затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

     26. Графік  надання   щорічних   відпусток   погоджується   з  профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 15 грудня..

     Надання відпустки  директору  закладу     оформляється  наказом директора департаменту освіти Кам’янської міської ради, а іншим  працівникам - наказом по закладу. Поділ відпустки  на частини  допускається  на  прохання  працівника  за умови,  щоб  основна її частина була не менше шести днів  для    дорослих  і  дванадцяти днів для осіб,  молодше вісімнадцяти років. Перенесення  відпустки на інший строк  допускається  в  порядку,  встановленому  чинним законодавством.

     Забороняється  ненадання  щорічної  відпустки  протягом  двох  років  підряд,  а  також  ненадання відпустки працівникам, молодше  вісімнадцяти  років,  а  також  працівникам,  які  мають  право на  додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

     27. Педагогічним працівникам забороняється:

     а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

     б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв  між ними;

     в) передоручати виконання трудових обов'язків.

     28. Забороняється в робочий час:

     а) відволікати педагогічних працівників від їх  безпосередніх  обов'язків для участі в різних господарських роботах,  заходах, не  пов'язаних з навчальним процесом;

     б) відволікання  працівників  закладу  освіти  від  виконання  професійних обов'язків,  а  також  учнів,  практикантів  за рахунок навчального часу  на  роботу  і  здійснення  заходів, не  пов'язаних  з  процесом навчання,  забороняється,  за  винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 

                VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

     29. За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і  бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в  роботі можуть застосовуватись  заохочення,  передбачені  Правилами  внутрішнього розпорядку закладу освіти.

     30. За досягнення високих результатів у навчанні й  вихованні  педагогічні  працівники представляються до нагородження державними  нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними  преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і  матеріального заохочення.

     31. Працівникам,   які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої  трудові обов'язки,  надаються в першу чергу переваги  і  соціальні  пільги в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок власних коштів  закладів освіти.  Таким працівникам надається також  перевага  при  просуванні по роботі.

     Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні),  доводяться  до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової  книжки працівника. 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

     32. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути  застосовано один з таких заходів стягнення:

     а) догана;

     б) звільнення.

     Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване  відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про  працю України.

     33.  Дисциплінарні  стягнення  застосовуються  органом, якому  надано   право   прийняття   на   роботу  (обрання,  затвердження,  призначення на посаду) даного працівника.

     34. Працівники,  обрані до складу профспілкових органів і  не  звільнені від   виробничої  діяльності,  не  можуть  бути  піддані  дисциплінарному стягненню без попередньої  згоди  органу,  членами  якого  вони  є;  керівники  профспілкових  органів  у  підрозділах  закладу освіти - без попередньої згоди відповідного профспілкового  органу  в  закладі освіти;  профорганізатори - органу відповідного  профспілкового об'єднання.

     До застосування   дисциплінарного   стягнення   власник   або  уповноважений ним орган повинен зажадати  від  порушника  трудової  дисципліни письмові  пояснення.  У випадку відмови працівника дати  письмові пояснення складається відповідний акт.

     Дисциплінарні стягнення    застосовуються    власником    або  уповноваженим ним органом безпосередньо після  виявлення  провини,  але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу  хвороби працівника або перебування його у відпустці.

     Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести  місяців з дня вчинення проступку.

     35. За   кожне  порушення  трудової  дисципліни  накладається  тільки одне дисциплінарне стягнення.

     36. Дисциплінарне    стягнення    оголошується    в    наказі  (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

     37. Якщо  протягом  року  з  дня  накладення  дисциплінарного  стягнення працівника  не  буде  піддано   новому   дисциплінарному  стягненню, то  він  вважається  таким,  що  не мав дисциплінарного  стягнення.

     Якщо працівник  не  допустив нового порушення дисципліни і до  того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути  знято до    закінчення    одного   року.   Протягом   строку   дії  дисциплінарного стягнення  заходи  заохочення  до  працівника   не  застосовуються.

    Директор   має   право   замість  накладання дисциплінарного    стягнення   передати   питання   про  порушення трудової дисципліни на розгляд трудового  колективу  або  його органу.