Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 34" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

 

                                                             Затверджено:

                                                                                                                       на загальних  зборах  колективу

                                                                                                                       30.08.2017 року

 

 

 

І.    ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
 2. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор школи  в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням  з  профспілковим комітетом.
 4. Робота   органів   самоврядування    закладу  освіти    регламентується     Положеннями   про    відповідні    заклади    освіти, затвердженими   Кабінетом    Міністрів  України та Статутом.

 

ІІ.    ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ   І   ЗВІЛЬНЕННЯ   ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства. Педагогічні працівники приймаються на роботу управлінням освіти і науки міської ради за поданням директора школи.
 2. При прийнятті на роботу керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

 

 • подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта,  документа про освіту або професійну підготовку, ідентифікаційного коду. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України і т.п. пред’являють військовий квиток;
 • особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника;
 • особи, які приймаються на роботу в школу зобов’язані пройти відповідне медичне обстеження та надати санітарну книжку, яка зберігається у директора. У працівника не повинно бути  протипоказань для роботи в дитячій установі.
 1. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України „Про освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.
 2. Прийняття на роботу оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошуються працівнику під розписку.
 3. На осіб, які пропрацювати понад п’ять днів, ведуться трудової книжки:
 • запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи;
 • трудові книжки зберігаються в закладі у директора;
 • відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.
 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:
 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не  усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним    договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органом допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

 1. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 2. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти, згідно наказу управління освіти і науки міської ради.

 

ІІІ.    ОСНОВНІ    ПРАВА   ТА   ОБОВЯЗКИ   ПРАЦІВНИКІВ

 

1.   Працівники мають право на:   

 

 • захист професійної честі, гідності;
 • вибір відповідних форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовки.

 

2.   Працівники закладу освіти зобов’язані:

 

 • працювати сумлінно, виконувати правила внутрішньо шкільного розпорядку, режим роботи школи, вимоги статуту закладу освіти, дотримуватись дисципліни праці;
 • виконувати вимоги СЕС,  охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна школи;
 • всі працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства;
 • при захворюванні терміново повідомляють адміністрацію про не вихід на роботу;
 • при закінченні терміну лікарняного листа заздалегідь повідомляти керівника підрозділу (заступника директора з НВР, завгоспа) про вихід на роботу.

3.   Педагогічні працівники школи повинні:

 

 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями знань на  рівні  обов’язкових державних стандартів, сприяти розвитку здібностей;
 • наставляння та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, відповідальності, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність  учнів;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну   культуру.
 • Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно–кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

ІV.   ОСНОВНІ   ОБОВ’ЯЗКИ  ВЛАСНИКА

  АБО   УПОВНОВАЖЕНОГО   НИМ   ОРГАНУ

 

Директор школи зобов’язаний:

 

 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, контролювати своєчасне повідомлення  про  розклад занять;
 • удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи школи;
 • організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;
 • укладати і розвивати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України „Про освіту” та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого     наказом  Міністерства  освіти України   від   05  серпня 1993 року № 293;
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати заробітну плату педагогічним працівникам та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
 • контролювати умови техніки безпеки, виробничої санітарі, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • контролювати організацію  харчування  учнів та працівників;
 • своєчасно подавати     центральним      органам   державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан школи;
 • забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу та  учнів.

 

V.   РОБОЧИЙ   ЧАС   І   ЧАС   ВІДПОЧИНКУ

 

    1. Для   працівників установлюється    п’ятиденний    робочий  

тиждень з двома вихідними днями.

 1. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади та навчального плану.
 2. Робочий час :
 • адміністрація                                            - 40 годин
 • технічні  працівники                                 - 40 годин
 1. Навчальне навантаження, що відповідає одній ставці зарплати, складає 18 годин на тиждень в школі  І, ІІ  і  ІІІ ступенів.
 1. Позакласні заходи проводяться тільки за планом затвердженим директором.
 2. Вихід працівників на роботу після відсутності  дозволяється лише при наданні документа, що засвідчує причину відсутності з попереднім повідомленням адміністрації.

 

Школа

 

 • Відкриття школи вранці, початок роботи працівників їдальні – 06.00 год.
 • Прихід чергового по школі педагога                    – 07.30 год.
 • Ранкова гімнастика                                             – 07.50 год.
 • Початок занять                                                    – 08.00 год.
 • Закінчення занять                                               – 15.00 год.
 • Закінчення роботи їдальні                                   – 15.00 год.
 • Закриття школи                                                   – 19.00 год.

 

 1. Робочий час допоміжного персоналу складає 40 годин на тиждень, початок роботи о 08.00 закінчення о  16.00 год., або за окремим графіком (сторожі та інші).
 2. Прийом їжі відбувається в їдальні школи в години, зручні для педагогів і допоміжного персоналу, але не в часи прийому їжі учнями школи.
 3. Перед початком занять встановити за 5 хв. попередній дзвінок.
 4. Класні керівники та вчителі чергують на перервах, для забезпечення дисципліни, згідно графіка затвердженого адміністрацією.
 5. Черговий клас за визначеним графіком проводить на перервах чергування, на визначених постах. Час закінчення чергування – 14.30 год.
 6. Учитель, що веде урок в класі останнім. Виводить дітей  до роздягальні  і  залишає дітей тільки  після  виведення їх на вулицю.
 7. Час початку роботи вчителів за 15 хв. до початку свого першого уроку і закінчується на 20 хв. пізніше останнього уроку.
 8. Учитель залишається в класі під час чергування дітей в класі і відповідає за життя і здоров’я учнів під час прибирання класної кімнати.
 9. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.
 10. Педагогічним працівникам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і  графіки роботи;
 • подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання своїх трудових обов’язків.

11. Забороняється в робочий час:

 • відволікати педагогічний працівників від їх безпосередній обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
 • відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законо- давством.

 

 

VІ.    ВІДСТОРОНЕННЯ   ВІД   РОБОТИ

 

 1. Відсторонення  від роботи здійснює директор, заступник директора або завгосп школи.
 2. Педагогічного працівника може бути усунено від роботи, включаючи навчальні заняття, у випадку здійснення ним злочину або появи в школі в нетверезому стані, застосування фізичного насильства до учнів, у випадку травматизму учнів, в силу хворобливого стану, що робить недоцільним проведення занять та за не проходження медичного  огляду (без збереження заробітної плати).
 3. Проведення навчальних занять, що створюють загрозу життю та здоров’ю учнів, припиняється.
 4. Всі відсторонення  від роботи оформляється наказом по школі.

 

VІІ. НОРМУВАННЯ   ПРАЦІ

 

 1. При       відсутності    педагога   або  іншого    працівника  школи   керівник  підрозділу  за погодженням з директором     зобов’язаний  терміново  вжити   заходів  щодо    його  заміни   іншим  педагогам чи   працівникам.
 2. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
 3. Директор школи  залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з  профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х років до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
 4. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 5. Заміна відсутнього працівника здійснюється згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

VІІІ.   ЗАОХОЧЕННЯ   ЗА   УСПІХИ  В  РОБОТІ

 

 1. За зразкове виконання своїх посадових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство  в праці та за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень, за рахунок ст. 57 Закону України «Про освіту» та при наявності  фонду економії.
 4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

ІХ.   СТЯГНЕННЯ  ЗА   ПОРУШЕННЯ   ТРУДОВОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:  догана, звільнення.
 2. Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41     Кодексу Законів про Працю України.
 3. До застосування дисциплінарного стягнення директор власник або управління освіти і науки міської ради повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
 4. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
 5. Дисциплінарне  стягнення  не  може бути  накладене  пізніше  шести місяців   з     дня   вчинення проступку.
 6. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 7. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
 8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддане новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 9. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.